ÇEVRE POLİTİKASI

Taahhüdümüz, sürekli olarak çevresel performansımızı iyileştirmek, faaliyetlerimize ve topluma sürdürülebilir katkılarda bulunmaktır.

Paralel İnşaat Kauçuk A.Ş faaliyetlerini, yaşam döngüsü, döngüsel ekonomi, sürdürülebilir gelişme ve sürekli iyileştirme prensibine dayandırmaktadır.

Faaliyetlerimiz

• Fabrikamızı, yasalara, yönetmeliklere ve standartlara uygun şekilde işletmek,

• En uygun teknoloji ve prosedürlerini uygulayarak, çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın çevre, sağlık ve iş güvenliği risklerine maruz kalmasını en aza indirmek.

• Yenilenmesi mümkün olmayan doğal kaynakların kullanımını en aza indirmek için alternatif hammadde ve yakıt kullanımını arttırmak,

• Fabrikamızda, tehlikeli ve tehlikeli olmayan atıkların oluşumunu en aza indirerek, atıkları güvenli yöntemlerle bertaraf edecek, geri dönüşüm ve yeniden kullanım olanaklarını sağlamak,

• Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirlemek ve bunları azaltmak,

• Çevre yönetimi sistemini sürekli geliştirerek performansımızı ölçmek,

• Çevre yönetimi sistemini sürekli geliştirerek performansımızı ölçmek,

Yatırım Projeleri

• Küçük – Orta ve Büyük yatırım projelerini uygulama safhasından önce çevresel etki değerlendirmesi yapmak.

• Yatırım projelerini, ilgili yasa, standart ve yönetmeliklere uygun şekilde gerçekleştirmek.

Eğitim

• Çevresel performansımızın sürekli iyileştirilmesi ve çalışanlarımızın çevre koruma konusunda aktif rol almaları için, gerekli eğitimleri vererek bilinçlendirilmelerini sağlamak,

Tedarikçilerimiz

• Tedarikçilerimizden, iş sağlığı ve güvenliğiyle çevre değerlerimize saygılı olmalarını talep ederek, bilinçlendirme eğitimlerini vermek. Ve şirketimizin politika ve prosedürlerimize uymalarını zorunlu tutmak.

Ürün Yönetimi

• İnsan sağlığı ve çevre üzerindeki etkileri en aza indirmek ve olası atık miktarını sınırlamak amacıyla, ürün geliştirme, üretim, dağıtım ve uygulama aşamalarında sürdürülebilir gelişme yaklaşımı doğrultusunda hareket etmek.

Paydaş Diyalogu

• Faaliyetlerimizin ve ürünlerimizin olası çevresel etkileri konusunda paydaşlarımızı düzenli olarak bilgilendirerek, onlardan gelen talepleri değerlendirmek ve sürekli bir iletişim içinde olmak,

• Yasa, yönetmelik ve standartların uygulanabilirliğini, etkisini, maliyet/getiri dengesi değerlendirmek üzere yetkili makamlarla açık diyalog, bilgi alışverişinde bulunmak, etkin bir iş birliği içerisinde olmak,

Şirketimizin, Çevre Yönetim Sistemi Üzerinden Tüm İlgili taraflara bir taahhüdüdür,

GENEL MÜDÜR
İRD.11
Rev.No/Tarih:00/00.00.0000
İlk Yayın Tarihi:16.11.2020