İSG POLİTİKASI

Taahhüdümüz, sürekli olarak İSG performansımızı iyileştirmek, faaliyetlerimize ve topluma sürdürülebilir katkılarda bulunmaktır.

Paralel İnşaat Kauçuk A.Ş., faaliyetlerini, yaşam döngüsü, döngüsel ekonomi, sürdürülebilir gelişme ve sürekli iyileştirme prensibine dayandırmaktadır.

Faaliyetlerimiz

• Fabrikamızı, yasalara, yönetmeliklere ve standartlara uygun şekilde işletmek,

• En iyi teknolojileri ve işletme prosedürlerini uygulayarak, çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın çevre, sağlık ve iş güvenliği risklerine maruz kalmasını en aza indirmek.

• Çalışanlar, hizmet sağlayıcıları ve ziyaretçilerin işletme sınırlarımız içinde her türlü güvenliğini ve sağlığını korumayı öncelikli hedefi olarak ele almak.

• İşletme şartlarında doğabilecek her türlü tehlike ve risklere karşı alınacak önlem ve yapılacak düzenlemeler için, gerekli kaynakları ayırarak, planlama yapmak.

• İSG ile ilgili tüm kanunlara ve yönetmeliklere uymayı taahhüt eder.

• İSG yönetimi sistemini sürekli geliştirerek performansımızı ölçmek,

• Hedeflerimize ulaşmak için eylem planları hazırlayıp, performansımızı sürekli olarak iyileştirip, takip etmek.

• İSG ile ilgili talimat ve prosedürler hazırlayarak, tüm çalışanların İSG düzenlemelerine uygun çalışmasını sağlar; eğitim, bilgilendirme, denetim, iyileştirme çalışmalarını sürekli olarak yapar.

• Her türlü iş kazası, riskli durum ve ramak kala durumlarına ilişkin geri bildirimleri inceleyerek tekrarına engel olacak önlemleri alıp uygulamaya sokmak.

Yatırım Projeleri

• Küçük – Orta ve Büyük yatırım projelerini uygulama safhasından önce çevresel etki değerlendirmesi yapmak.

• Yatırım projelerini, ilgili yasa, standart ve yönetmeliklere uygun şekilde gerçekleştirmek.

Eğitim

• İSG performansımızın sürekli iyileştirilmesi ve çalışanlarımızın İSG Tehlike ve Riskleri azaltma konusunda aktif rol almaları için, gerekli eğitimleri vererek bilinçlendirilmelerini sağlamak,

Tedarikçilerimiz

• Taşeron ve tedarikçilerimizden, iş sağlığı ve güvenliği değerlerimize saygılı olmalarını talep ederek, bilinçlendirme eğitimlerini vermek.

• Fabrikamızda çalışırken, şirketimizin politika ve prosedürlerimize uymalarını zorunlu tutmak.

Ürün Yönetimi

• İnsan sağlığı üzerindeki etkileri en aza indirmek ve olası Tehlike kaynaklarını sınırlamak amacıyla, ürün geliştirme, üretim, dağıtım ve uygulama aşamalarında sürdürülebilir gelişme yaklaşımı doğrultusunda hareket etmek.

Paydaş Diyalogu

• Faaliyetlerimizin ve ürünlerimizin olası Tehlike kaynakları ve Ramak kala konusunda paydaşlarımızı düzenli olarak bilgilendirerek, onlardan gelen talepleri değerlendirmek ve sürekli bir iletişim içinde olmak,

• Yasa, yönetmelik ve standartların uygulanabilirliğini, etkisini, maliyet/getiri dengesi değerlendirmek üzere yetkili makamlarla açık diyalog, bilgi alışverişinde bulunmak, etkin bir iş birliği içerisinde olmak,

Şirketimizin, İSG Yönetim Sistemi Üzerinden Tüm İlgili taraflara bir taahhüdüdür,

GENEL MÜDÜR

Ek:11

İRD.12
Rev.No/Tarih:00/00.00.0000
İlk Yayın Tarihi:16.11.2020