Mekanik Sektörüne yönelik firmalar için faaliyet gösteren; Paralel İnşaat Kauçuk A.Ş.’nin ana hedefi ;

Elastomerik kauçuk köpüğü üretimi konusunda ,tercih edilen bir firma olmak, üretimimizi sürekli tutmak ve geliştirmektir.

Tüm çalışanlarımız; yasal mevzuat ve şartları yerine getirmekle birlikte, müşteri şartlarını sağlamak üzere ortak amaç doğrultusunda bir araya gelerek;

Müşteri isteklerinin tüm organizasyon boyunca anlaşılmasını ve uygulanmasını sağlamak

• En uygun teknoloji ve prosedürlerini uygulayarak, çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın çevre, sağlık ve iş güvenliği risklerine maruz kalmasını en aza indirmek.

• Yenilenmesi mümkün olmayan doğal kaynakların kullanımını en aza indirmek için alternatif hammadde ve yakıt kullanımını arttırmak,

• Fabrikamızda, tehlikeli ve tehlikeli olmayan atıkların oluşumunu en aza indirerek, atıkları güvenli yöntemlerle bertaraf edecek, geri dönüşüm ve yeniden kullanım olanaklarını sağlamak,

• Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirlemek ve bunları azaltmak,

• Kalite,Çevre ve İş Güvenliği yönetimi sistemini sürekli geliştirerek performansımızı ölçmek,

• Hedeflerimize ulaşmak için eylem planları hazırlayıp, performansımızı sürekli olarak iyileştirip, takip etmek.

• Fabrikamızı, yasalara, yönetmeliklere ve standartlara uygun şekilde işletmek,

• Elastomerik kauçuk köpüğü sektöründeki paydaşlarımızın sürekli memnuniyetini sağlamak

• Verimli çalışmayı ilke edinerek en düşük maliyetle en uygun kaliteyi ürünlerimize yansıtmak.

• Her türlü tehdide karşı bilgi varlıklarımızın gizlilik, bütünlük ve erişebilirliğini korumayı,

• İş sürekliliğine ve bilgi varlıklarımıza yönelik her türlü riski yönetmek

• Bilgi Güvenliği Kapsamına bağlı bilgi işlem altyapısının bilgi bütünlüğünün sağlanması

• Sistem bileşenlerinin sürekli olarak erişebilirliğinin sağlanması

• Fiziksel ve mantıksal ortamlara erişimin, yetkisiz erişimin engellenmesi amacıyla düzenlenmesi ve gözden geçirilmesinin sağlanması

• Bilgi Güvenliği Kapsamına bağlı bilgi işlem alt yapı yönetim faaliyetlerinin Üretim İzlenebilirlik Sistem işlevlerinin, sorumlu olduğu tüm mevzuata bağlı kalınarak yürütülmesi

• Bilgi güvenliği risklerini belirlemek ve bu risklerin kabul edilebilir seviyede tutulması için gerekli aksiyonların alınması

• Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesi için, görevler ayrılığı prensibi ile süreç içi kontrollerin kurulmuş olmasını sağlamak, kuruluş içi denetimlerde bulunmak ve bu denetimlerin sonuçlarına göre yönetim olarak gözden geçirip, değerlendirerek, düzeltici ve iyileştirici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak.(1)

• Müşterilerimizle ve tedarikçilerimizle olan ilişkimizi ‘kazan-kazan’ ilişkisi içerisinde karşılıklı iyi niyet ve dürüstlük ilkesine dayanarak yürütmek,

• EnYS amaçların ve enerji hedeflerinin oluşturulması ve gözden geçirilmesi için bir çerçeve sunmayı sağlamak

• EnYS amaçların ve enerji hedeflerinin gerçekleştirilmesi için bilgi ve gerekli kaynakların varlığını sağlamayı

• Enerji verimliliği, enerji kullanımı ve enerji tüketimine ilişkin uygulanabilir yasal şartları ve diğer şartları karşılamayı sağlaması

• Enerji performansının ve EnYS’nin sürekli iyileştirilmesinin sağlanması

• Enerji performansını etkileyen, enerji bakımından verimli ürün ve hizmetlerin tedarik edilmesini desteklemek

• Enerji performansının iyileştirilmesini dikkate alan tasarım faaliyetlerini desteklemek

• Çalışanlarımızın memnuniyetini ve gelişimini sağlamak,

• Her türlü iş kazası, riskli durum ve ramak kala durumlarına ilişkin geri bildirimleri inceleyerek tekrarına engel olacak önlemleri alıp uygulamaya sokmak

• Çalışanlar, hizmet sağlayıcıları ve ziyaretçilerin işletme sınırlarımız içinde her türlü güvenliğini ve sağlığını korumayı öncelikli hedefi olarak ele almak.

• İşletme şartlarında doğabilecek her türlü tehlike ve risklere karşı alınacak önlem ve yapılacak düzenlemeler için, gerekli kaynakları ayırarak, planlama yapmak.

• Ürün gerçekleştirirken aynı zamanda çevre bilincimizi de geliştirmek ve çevreye duyarlı olmak,

• Sürekli gelişen ve rekabetçi şirket yapımız doğrultusunda profesyonel çalışmayı ilke edinmek,

• Uzman kadromuzla müşterilerimizin isteklerini karşılamak ve ötesine geçmeyi hedeflemiştir.

Paralel İnşaat Kauçuk A.Ş. çalışanları olarak ; yukarıda belirtilen politikamızı sürekli değişim ve gelişim prensipleri doğrultusunda uygulayacağımızı ve tüm çalışanlar tarafından benimsenmesi için örnek olacak şekilde çalışacak olduğumuzu taahhüt ederiz.